تقویم گروه

شما می توانید برنامه های باشگاه کوهنوردی آلاله را در این قسمت دنبال نمایید.
ردیف تاریخ مکان مدت زمان سرپرست برنامه شماره تماس ملاحظات
1 98/01/23 خاص - ياسل - بلده 1 روز محمد علی فلاح 09113006449 نيمه سنگين
2 98/02/06 سردخني - نج - بلده 1 روز محمدعلي فلاح 09113006449 نيمه سنگين
3 98/02/19,20 عروس خوني - چلاو 1/5 روز محمد علي فلاح 09113006449 سنگين
4 98/03/03 رستم چال - ناحیه - بلده 1 روز محمد علی فلاح 09113006449 نيمه سنگين
5 98/03/16,17 كركس - كاشان 2 روز محمد علی فلاح 09113006449 نيمه سنگين
6 98/03/20,21 حوض شاه - وزنا - فيروزكوه 1/5 روز محمد علی فلاح 09113006449 نيمه سنگين
7 98/04/14 ماه - يالرود - بلده 1 روز محمد علی فلاح 09113006449 سنگين
8 98/04/28 گونر - پردمه - بهرستاق 1 روز محمد علی فلاح 09113006449 نيمه سنگين
9 98/05/10,11 ميشينه مرگ - بهرستاق 1/5 روز محمد علی فلاح 09113006449 سنگين
10 98/05/25 زردسر - نمارستاق 1 روز محمد علی فلاح 09113006449 نيمه سنگين
11 98/06/08 چنگول - انگرود - بلده 1 روز محمد علی فلاح 09113006449 نيمه سنگين
12 98/06/22 آبشار برز - اميري 1 روز محمد علي فلاح 09113006449 سنگين