گزارشات

 • برنامه صعود: چمن خو – 3200 متر

  منطقه: امیری

  مدت برنامه: 1روزه

  تاریخ برنامه: 95/02/31

  کلید واژه این برنامه: نسیم دل انگیز بهار، مه غلیظ صبحگاهی، سرسبزی دشت ها، رودهای خروشان، طراوت و شادابی و آلاله کوهستان

  یکی دیگر از برنامه های خوب باشگاه همین برنامه بوده که زمان و مکان آن تاثیر بسزایی در زیبایی آن داشته و از همه مهم تر کوهنوردی دلچسب با اعضای محترم باشگاه آلاله کوهستان. صبح روز جمعه از طریق جاده هراز پس از حدود 70 کیلومتر وارد فرعی سمت چپ شده، از روی پل وانا عبور کرده و وارد منطقه امیری شدیم. تا جایی که به روستای "زردیمه" و "مازیار" رسیدیم.

  از کنار ساختمان آب معدنی روستای زردیمه حرکتمان را به سمت جنوب آغاز کردیم. به "دورزین چال" رسیده و مسیرمان را به سمت شرق ادامه دادیم. مه غلیظ صبحگاهی همه جا را فرا گرفته بود. دیدن این مناظر زیبا انرژی مان را برای ادامه حرکت مضاعف کرده بود. با عبور از "تنگه نمی"، به مرتع "سرخ تلار" رسیدیم. جهت رسیدن به چمن خو، مسیرمان را به سمت چپ ادامه دادیم تا به "کیچیک کوه" و سپس با عبور از یک شیب تند، قله "چمن خو" را صعود کردیم. از کیچیک کوه با عبور از آب های خروشان به سمت راست رفته تا به "گردنه" رسیدیم. زمان های موردنیاز جهت رسیدن به مناطق نامبرده در زیر آمده است.

  از آب معدنی تا تنگه نمی 1 ساعت
  از تنگه نمی تا سرخ تلار 35 دقیقه
  از سرخ تلار تا کیچیک کوه 35 دقیقه
  از کیچیک کوه تا قله چمن خو 1 ساعت